تسهیلات ویژه

جهت تکمیل اطلاعات حساب کاربری ویژه لطفا اطلاعات این صفحه را تکمیل کنید.

قیمت محصول: 400,000 تومان

“معرفی شرکت سپنتا فیدار ایرانیان”
احترام با اتکال به خداوند متعال و با هدف گسترش معارف و مبانی شرع مبین اسالم و فرهنگ قرض الحسنه و در راستای خدمت به بندگان خدا از طریق رفع نیازهای
اقشار کم درآمد جامعه یک پروژه ملی که آحاد ملت ایران را شامل می شود مدنظر قرار گرفت و زمینه جلب همکاری مشارکت آنان جهت توفیق در این اقدام مبارک به
نحو مطلوب فراهم گردیده است .
این مجموعه نخستین مرکزی است که انواع خدمات از قبیل : خدمات خودرویی،خدمات درمانی ، خدمات آموزشی و خدمات رفاهی ، با تأکید بر الگوهای کسب و
کارهای اسالمی در راستای توانمند سازی و تقویت توان اقتصادی قشرهای مختلف مردم جامعه و همچنین تالش برای اشتغال زایی با هدف حرکت چرخ دنده های تولید
و کارآفرینی ، معشیت ، ازدواج ، درمان ، آموزش ، جهت افزایش و بهبود شاخص اقتصادی و نمایش توانایی و پتانسیل های داخلی فراهم نموده است.
شرح خدمات :
شرکت سپنتا فیدار ایرانیان یک شرکت بازرگانی خدماتی است که به ارائه ی خدمات به مردم شریف ایران در قالب اقساط پرداخته است که شامل :
✅ خدمات خودرویی:
۱ -ارائه ی سبد کاال قطعات خودرو برای مصرف یک سال ) با اقساط یک ساله (
۲ -معرفی مراکز مجاز تعمییرگاهی
✅ خدمات درمانی:
آزمایشگاهی ، دندانپزشکی ، پزشکی ، بیمه و . . .
✅ خدمات آموزش :
دانشگاه ها ، آموزشگاه ها و . ..
✅ خدمات رفاهی :
ازدواج ، بیمه ، مبلمان ، فرش ، سفرها ، فروشگاه های زنجیره ای و مواد غذایی ، ارایش ، بهداشتی
نحوه همکاری :
در راستای هم افزایی و ترویج سنت نیکوی قرض الحسنه برای آن دسته از شرکت هایی که قصد دارند جهت بهره مندی کارکنان خود از تسهیالت این مرکز با رعایت
مقررات و ضوابط ، خدماتی را ارائه دهند در قالب بستن تفاهم نامه با این مجموعه جهت رفاه حال پرسنل و افراد معرفی شده از طرف ایشان اقدام به ارائه خدمات خواهد
شد .
شرایط و نحوه گرفتن تسهیالت و خدمات :
متقاضیان به دو صورت می توانند از خدمات ما استفاده نمایند :
✅ حالت اول : با ارسال لیست متقاضیان از طرف شرکت های طرف قرار داد
✅ حالت دوم : به صورت انفرادی) بعد از رسیدن به حد نصاب ، برای دریافت تسهیالت معرفی می گردند(
در حالت اول، ارائه گواهی معتبر ) اعم از درج تعهد کسر از حقوق اقساط یا بدون تعهد کسر اقساط (
در حالت دوم ، جهت دریافت خدمات و تسهیالت نیاز به یک نفر ضامن می باشد
اقساط در مدت زمان های )۴ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و ۱۲ ماهه( که بستگی به نوع خدمات دارد پرداخت می گردد.
بعد از ثبت نام اولیه و تشکیل پرونده برای هر فرد اقدامات الزم جهت اعطا تسهیالت صورت می گیرد .
قابل ذکر است اعتبار سنجی متقاضیان جهت دریافت تسهیالت توسط بانک مرکزی صورت می پذیرد )ارائه این مزایا منوط به تائید از طرف بانک مورد نظر خواهد بود .(
بعد از کامل بودن پرونده نزد بانک به صورت میانگین بین یک تا ۱۲ روز کاری پرداخت تسهیالت زمان بر خواهد بود .
نکته : قابل ذکر است سقف تسهیالت به هر فرد ۰۲میلیون تومان با کارمزد ساالنه ۴ % می باشد .

 

محصولات مرتبط